Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Základné údaje

Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti kupujúceho a spoločnosti

Manima Servis s.r.o. (ďalej len „spoločnosť Manima Servis“)

Dunajská 12

811 08 Bratislava

IČO: 45 340 781
DIČ: 2022956595
IČ DPH:  SK 2022956595
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo
bankové spojenie: Tatra banka a.s.
IBAN: SK36 1100 0000 0029 2183 1625
SWIFT: TATRSKBX
pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu, cez e-shop, ktorý je umiestnený na internetovej stránke www.washnito.sk

Definície základných pojmov

1. e-shop

e-shop je internetový obchod spoločnosti Manima Servis umiestnený na internetovej stránke www.washnito.sk umožňujúci objednávanie služieb ponúkaných spoločnosťou Manima Servis na uvedenej stránke.

2. Registrácia

Registrácia je vyplnenie elektronického formuláru obsahujúceho polia pre vyplnenie údajov o kupujúcom vrátane osobných údajov. Údaje označené hviezdičkou sú povinné údaje, ktorých vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu. Registrácia nie je nevyhnutnou podmienkou využívania e-shopu, avšak spájajú sa s ňou určité výhody poskytované spoločnosťou Manima Servis (zľavy, pravidelné informovanie o zľavách a akciách atď.).

3. Kupujúci (konečný spotrebiteľ, sprostredkovateľ)

Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem si objednať služby cez e-shop a uzavrieť so spoločnosťou Manima Servis kúpnu zmluvu ohľadom tovaru ponúkaného cez e-shop, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a cez e-shop odoslala záväznú objednávku a doručila ju spoločnosti Manima Servis.
Konečný spotrebiteľ nakupuje služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.
Sprostredkovateľ je kupujúci, ktorý služby nakupuje za účelom ďalšieho podnikania a je zapísaný v Obchodnom alebo Živnostenskom registri SR.

4. Objednávkový formulár

Objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci osobné údaje kupujúceho, označenie objednaných služieb, kúpnu cenu objednaných služieb vrátane DPH, miesto dodania, spôsob doručenia (prepravy) a cenu za doručenie (prepravu) tovaru do miesta dodania.

5. Objednávka

Je návrh kúpnej zmluvy, ktorým je záväzná objednávka kupujúceho a písomného prijatia návrhu na uzavretie zmluvy zo strany spoločnosti Manima Servis (e-mailom doručené potvrdenie o prijatí objednávky spolu s jej znením). Kúpna zmluva nadobúda účinnosť okamihom doručenia prijatia návrhu kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Mlčanie alebo nečinnosť spoločnosti Manima Servis neznamenajú prijatie návrhu.

6. Aktuálna ponuka tovaru

Aktuálna ponuka služieb je ponuka služieb zverejnená na internetovej stránke www.washnito.sk, ktorá obsahuje najmä textové označenie služby (napr. názov, špecifikáciu služby, atď.), a informáciu o aktuálnej cene. Zmeny aktuálnej ponuky služieb (vrátane cenových zmien) sú účinné od momentu ich zverejnenia na internetovej stránke www.washnito.sk. Na kúpne zmluvy uzavreté pred príslušnou zmenou aktuálnej ponuky služieb sa táto zmena nevzťahuje.

Objednávka

1. Objednávku možno uskutočniť najmä vyplnením objednávkového formuláru na internetovej stránke www.washnito.sk a jeho odoslaním cez e-shop.

2. Objednávka obsahuje tiež:

 • vyhlásenie potvrdzujúce, že sa kupujúci oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a plne s nimi súhlasí,
 • vyhlásenie o tom, že bol poučený o možnosti odstúpiť od zmluvy,
 • udelenie bezvýhradného súhlasu so spracovaním a použitím svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z.  o ochrane osobných údajov pre interné účely spoločnosti Mel Woods,
 • vyhlásenie, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.

3. Kupujúci si môže vybrať z dvoch spôsobov objednania tovaru:

 • bez registrácie, vyplnením objednávkového formuláru,
 • s registráciou, vyplnením elektronického formuláru určeného pre registráciu. Kupujúci s registráciou nemusia pri ďalších objednávkach vypĺňať osobné údaje požadované v objednávkovom formulári

4. Návrh na uzavretie zmluvy zaniká:

 • odmietnutím návrhu kupujúceho zo strany spoločnosti Manima Servis,
 • márnym uplynutím 5-dňovej lehoty na prijatie návrhu,
 • spoločnosť Manima Servis je oprávnená odmietnuť návrh na uzavretie zmluvy aj mlčky, resp. bez uvedenia dôvodu.

Kúpna cena tovaru

1. Kúpna cena za objednané služby je uvedená v aktuálnej ponuke, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky, ktoré je prijatím návrhu na uzavretie zmluvy zo strany spoločnosti Manima Servis.

2. Kúpna cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro. Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru zo skladu spoločnosti Manima Servis do miesta dodania, ktoré budú kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania, ktorý si kupujúci zvolil.

Platobné podmienky

1. Po uzavretí Kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu spoločnosti Manima Servis a to jedným z nasledujúcich spôsobov, spomedzi ktorých je kupujúci oprávnený vybrať si pri objednávaní tovaru:

 • dobierka – platba v hotovosti pri prevzatí tovaru (kuriérovi)
 • platobnou kartou – platba na účet spoločnosti Manima Servis platobnou kartou pred dodaním tovaru,
 • prevodným príkazom – platba na účet spoločnosti Manima Servis pred dodaním služby na základe faktúry vystavenej spoločnosťou Manima Servis

2. Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti Manima Servis uvedený v potvrdení objednávky alebo odovzdaním kúpnej ceny kuriérovi. Pri platbe na účet spoločnosti Manima Servis sa kupujúci zaväzuje uviesť správny variabilný symbol uvedený v potvrdení objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu nemusí elektronický systém priradiť pripísanú platbu k jeho objednávke.

3. Zásielka s objednaným tovarom vždy obsahuje daňový doklad (faktúru) a dodací list.

Dodacia lehota

1. Dodacia lehota, v ktorej je spoločnosť Manima Servis povinná dodať kupujúcemu službu je uvedená v aktuálnej ponuke služieb a v potvrdení objednávky. Pokiaľ nie je v aktuálnej ponuke tovaru a v potvrdení objednávky uvedené inak, zaväzuje sa spoločnosť Manima Servis dodať služby kupujúcemu najneskôr v lehote 14 dní od potvrdenia objednávky.

2. S rôznymi spôsobmi dodania tovaru, resp. jeho prepravy do miesta dodania sa spájajú odlišné dodacie lehoty. Pri výbere spôsobu dodania tovaru je kupujúcemu poskytnutá vždy informácia, aká dodacia lehota sa s daným spôsobom prepravy spravidla spája.

3. Pri výbere spôsobu zaplatenia kúpnej ceny na účet spoločnosti Manima Servis začína dodacia lehota plynúť od pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti Manima Servis za podmienky, že kupujúci pri platení uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od priradenia platby k objednávke kupujúceho.

Miesto dodania

1. Miestom dodanie je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania.

Dodacie podmienky

1. Záväzok spoločnosti Manima Servis dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu v mieste dodania. Dodanie a prevzatie tovaru je kupujúci povinný písomne potvrdiť v dodacom liste, ktorého jedno vyhotovenie zároveň obdrží.

2. Záväzok spoločnosti Manima Servis dodať službu sa považuje za splnený aj v prípade, ak spoločnosť Manima Servis bola pripravená odovzdať službu kupujúcemu v dohodnutom mieste a čase, resp. ak mu v ňom umožní prevzatie vykonanej služby a  kupujúci si službu neprevzal z iných dôvodov ako sú dôvody na strane spoločnosti Manima Servis.

3. V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti spoločnosti Manima Servis späť, je spoločnosť Manima Servis oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru a plnej výške sumy za služby realizované na tovare.

Spôsob prepravy tovaru a cena

1. Spôsob prepravy tovaru do miesta dodania si môže kupujúci vybrať v procese objednávania tovaru po označení tovaru.

2. Spôsoby prepravy tovaru do miesta dodania sú:

 • preprava kuriérom do 24hod. po expedovaní tovaru,
 • preprava kurérom do 3 pracovných dní po expedovaní tovaru
 • osobný odber v mieste dodania podľa telefonického dohovoru v rámci Bratislavy,

3. Informácia o cene prepravy (prepravné) a obvyklom čase trvania prepravy do miesta dodania je vždy uvedená pri konkrétnom druhu prepravy tovaru.

Prevzatie zásielky

1. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný zásielku aj tovar vizuálne skontrolovať a pokiaľ nie je chybná alebo mechanicky poškodená, je povinný zásielku prevziať. Podpísaním dokladu o prevzatí zásielky (prípadne podpísaním dodacieho listu) kupujúci súhlasí s prevzatím tovaru a potvrdzuje, že zásielka je v poriadku a nebola dodaná s mechanickým poškodením ani chybná.

2. V prípade zistenia mechanického poškodenia obalu zásielky spíše vodič dopravcu za prítomnosti kupujúceho záznam o poškodení zásielky (reklamačný protokol). Kópia záznamu o poškodení ostáva kupujúcemu.  Ak kupujúci zásielku neprevezme je povinný čo najskôr po obdržaní zásielky kontaktovať spoločnosť Manima Servis za účelom dohody o spôsobe vybavenia reklamácie.

3. V prípade zistenia chybnej zásielky (napr. chybné množstvo tovaru, poškodenie tovaru, dodávka iného tovaru atď.) po prevzatí zásielky je kupujúci povinný vyplniť reklamačný protokol a odoslať ho spolu s chybným tovarom na korešpondenčnú adresu spoločnosti Manima Servis (viď reklamačné podmienky).

Reklamačné podmienky

1. Spoločnosť Manima Servis nezodpovedá za vady, ktoré má tovar pri jeho prevzatí na výkon objednanej služby.

2. Spoločnosť Manima Servis zodpovedá za vady tovaru, ktoré vznikli počas výkonu objednanej služby prípadných neodborným zaobchádzaním s dodaným tovarom (prádlom).

3. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady služby. Službu zakúpenú cez e-shop je kupujúci oprávnený reklamovať na nasledovnej adrese:

 • spoločnosť Manima Servis s.r.o., Hraničná 16, 821 05 Bratislava, alebo: info@washnito.sk (ďalej len „reklamačná adresa“)

4. Spolu s reklamovaný tovarom je kupujúci povinný spoločnosti Manima Servis odoslať tiež originál účtovného dokladu o kúpe reklamovanej služby, ako aj vyplnený reklamačný protokol. Spoločnosť Manima Servis odporúča zasielať tovar spolu s príslušnými dokladmi na reklamačnú adresu ako doporučenú zásielku zreteľne označenú slovom „REKLAMÁCIA“. Spoločnosť Manima Servis nepreberá reklamovaný tovar zaslaný na reklamačnú adresu ako dobierka. Reklamovaný tovar zasiela kupujúci spoločnosti Manima Servis na vlastné náklady a nebezpečenstvo. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci nárok na náhradu ceny za dopravu vo výške nutných nákladov na bezpečné doručenie reklamovanej zásielky (tieto náklady je nutné doložiť dokladom o tejto doprave).

5. O prijatí reklamácie je spoločnosť Manima Servis povinná vydať kupujúcemu potvrdenie. Potvrdením o prijatí reklamácie sa rozumie kupujúcemu adresovaná správa obsahujúca písomné vyrozumenie o prijatí reklamácie. Potvrdenie o prijatí reklamácie môže byť kupujúcemu odoslané na e-mailovú adresu, príp. inú (poštovú) adresu uvedenú kupujúcim na účely komunikácie v reklamačnom protokole.

6. Postup vybavenia reklamácie určí spoločnosť Manima Servis po vzájomnej dohode s kupujúcim v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä ustanovaniami §619–627 Občianskeho zákonníka a u sprostredkovateľov v súlade s ustanoveniami §409-470 Obchodného zákonníka v ich platnom znení ku dňu uzatvorenia kúpnej zmluvy.

7. Spoločnosť Manima Servis je povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Spoločnosť Manima Servis je povinná informovať kupujúceho o oprávnenosti a spôsobe vybavenia reklamácie písomným potvrdením, ktoré môže byť kupujúcemu odoslané na e-mailovú adresu, príp. inú (poštovú) adresu uvedenú kupujúcim na účely komunikácie v popise reklamácie.

8. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania  výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

9. O vybavení reklamácie je spoločnosť Manima Servis povinná vydať kupujúcemu písomné potvrdenie do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Písomným potvrdením o vybavení reklamácie sa rozumie kupujúcemu adresovaný list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie môže byť kupujúcemu odoslané na e-mailovú adresu, príp. inú (poštovú) adresu uvedenú kupujúcim na účely komunikácie v popise reklamácie.

Odvolanie objednávky, odstúpenie od zmluvy

1. Dokiaľ nebolo kupujúcemu doručené prijatie objednávky (t.j. kým nebola uzavretá kúpna zmluva), môže kupujúci objednávku odvolať prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade odvolania objednávky neúčtuje spoločnosť Manima Servis žiadne penále ani iné poplatky. V prípade, ak už bola zaplatená kúpna cena a došlo k odvolaniu objednávky podľa tohto bodu, spoločnosť Manima Servis vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 7 dní bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

2. V prípade odstúpenia od zmluvy do termínu prevzatia tovaru na výkon služby neúčtuje spoločnosť Manima Servis žiadne penále ani iné poplatky.

5 Spoločnosť Manima Servis je oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:

 • ak pri platbe na účet spoločnosti Manima Servis kupujúci nezaplatil kúpnu cenu v lehote 7 dní od potvrdenia objednávky,
 • ak kupujúci nevydá tovar kuriérovi v dohodnutom termíne z iných dôvodov ako sú dôvody na strane spoločnosti Manima Servis,
 • ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú spoločnosť Manima Servis služby dodáva.

7. Odstúpenie spoločnosti Manima Servis od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu, s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia vo forme e-mailu. Už zaplatenú kúpnu cenu vráti spoločnosť Manima Servis kupujúcemu v lehote 15 dní od odstúpenia bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

8. Odstúpenie spoločnosti Manima Servis od zmluvy sa však nedotýka nároku spoločnosti Manima Servis na náhradu škody spočívajúcej najmä v nákladoch vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o prevzatie tovaru na realizáciu služby.

9. Akékoľvek svoje nároky voči kupujúcemu je spoločnosť Manima Servis oprávnená uspokojiť z peňažných prostriedkov zaplatených kupujúcim a vrátiť mu sumu zníženú o svoje nároky.

Ochrana osobných údajov

1. Odoslanie objednávky cez e-shop spoločnosti Manima Servis je podmienené potvrdením súhlasu kupujúceho s týmito VOP a súhlasu so spracúvaním osobných údajov kupujúceho v zmysle definície uvedenej v §4 ods. 1 písm. a) zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

2. Spoločnosť Manima Servis spracúva osobné údaje kupujúceho za účelom uzavretia kúpnej zmluvy a plnenia svojich záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy; Využíva ich najmä pri vystavení faktúry, vybavovaní objednávky a doručení objednaného tovaru. Spoločnosť Manima Servis zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje fyzickej osoby nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem osôb vykonávajúcim doručovanie zásielok).

3. Spoločnosť Manima Servis spracúva osobné údaje fyzickej osoby v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo a právnickej osoby aj IČO, DIČ, IČ DPH.

4. V prípade, ak kupujúci pri registrácii alebo objednaní tovaru označí, že súhlasí so zasielaním aktuálnej ponuky a iných komerčných informácií spoločnosti Manima Servis, bude mu ich spoločnosť Manima Servis zasielať na emailovú adresu, ktorú pri registrácii alebo objednaní tovaru uviedol. O zrušenie zasielania aktuálnej ponuky a komerčných informácií možno kedykoľvek požiadať elektronickou poštou na adrese info@washnito.sk

5. Účelom spracúvania osobných údajov je:

 • vystavenie daňového dokladu – faktúry,
 • doručenie tovaru a identifikácia kupujúceho pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru,
 • potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru,
 • evidencia osôb registrovaných prostredníctvom e-shopu,
 • evidencia objednávok a kúpnych zmlúv pre vybavovanie prípadných reklamácií,
 • zasielanie aktuálnej ponuky a komerčných informácií prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) so súhlasom adresáta.

Záverečné ustanovenia

1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 01.01.2021

2. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.washnito.sk.

3. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

Orgán dozoru
Dozor nad dodržiavaním povinností prevádzkovateľa je Slovenská obchodná inšpekcia.
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 02/58272 172-3; 02/58272 104
fax č.: 02/58272 170
ba@soi.sk

Nenašli ste čo ste hľadali?